Geestelijk welzijn in Vlaanderen

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Informed Consent
Vooraleer de vragenlijst van start gaat willen wij u van harte bedanken voor uw deelname. 

Deze vragenlijst wordt afgenomen in het kader van een onderzoek naar de geestelijke gezondheid van de Vlaming.

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

Hieronder vindt u meer uitleg over de studie. Om deel te kunnen nemen, dient u onderstaand vakje aan te vinken en onderaan de pagina op de "Ga verder" button (of pijltje) te klikken.*


Informatie:
Deze studie kadert in een thesisonderzoek van de Universiteit Gent. Met deze studie wordt gepoogd om de provinciale verschillen in het geestelijk welzijn van de Vlaming in kaart te brengen. Deze informatie is cruciaal om aanbevelingen te kunnen maken voor preventiestrategieën die op termijn de mate van geestelijk welzijn zouden kunnen verhogen. De studie omvat een online vragenlijst die peilt naar enkele achtergrondgegevens en volgende thema’s: omgaan met zorgen en moeilijkheden, veerkracht, persoonlijkheid, piekeren, onrust, sociale omgeving, psychisch functioneren, suïcide en hulpzoekend gedrag.

Wat wordt van u verwacht?
Voor het slagen van de studie, is het belangrijk dat u de volledige vragenlijst doorloopt en invult en alle instructies nauwgezet leest. De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. U kan weigeren om deel te nemen aan de studie en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. 

Risico's en voordelen
Nadenken over thema's als geestelijke gezondheid kunnen misschien emotionele reacties bij u te weeg brengen. Mocht u tijdens of na de vragenlijst nood hebben aan meer informatie, een gesprek of hulp, kan u terecht op de hulplijnen en websites waar in de vragenlijst wordt naar verwezen en bij uw huisarts. Door deel te nemen aan deze studie kan u bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe aanbevelingen voor effectieve preventiestrategieën. Er zijn verder geen gekende risico's noch voordelen verbonden aan dit onderzoek. Mocht u door uw deelname toch enig nadeel ondervinden, zal u een gepaste behandeling krijgen. De onderzoeker voorziet in een vergoeding in het geval van schade ten gevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten voor u mee. Een vergoeding is niet voorzien. 

Vertrouwelijkheid
In overeenstemming met het koninklijk besluit van 8 december 1992 en het koninklijk besluit van 22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, het Ethische Comité en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot uw dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt u in met deze toegang. Verslagen waarin u wordt geïdentificeerd zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd zal uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven. Als er naar u wordt verwezen, zal dit alleen gebeuren aan de hand van codenummers. 

Toestemming
Ik heb bovenstaande informatie gelezen. Ik stem in met de inhoud van deze informatie en stem ook in deel te nemen aan de studie. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur en de te voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen over de mogelijke risico's en voordelen van de studie. Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende onderzoeker. Ik zal hen op de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar. Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming deelnemend aan experimenten. Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terug trekken zonder een reden voor deze beslissing op te geven en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie met de onderzoekers. Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn gezondheid worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 jaar. Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van deze gegevens. Aangezien deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot mijn gegevens, zal ik mij richten tot de toeziende onderzoeker die verantwoordelijk is voor de verwerking. Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, het Ethisch Comité of bevoegde overheden mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de verzamelde informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. Mijn gegevens zullen wel altijd gecodeerd doorgegeven worden, waarbij mijn naam en adres geheim blijft.

Contact
Als u aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten, kunt u in de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met:
- Prof. dr. Gwendolyn Portzky  - Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, UGent - Gwendolyn.Portzky@UGent.be
- Eva De Jaegere - Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie, UGent - Eva.DeJaegere@UGent.be